شاعران پارسی گو
شاعران کهن

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1389/01/23   ( آخرين ويرايش : 1389/01/23 )
شاعران کهن
از پیش از سده سوم هجری سندی از شعر‌سرایی به زبان پارسی دری در دست نیست. با این همه محمد عوفی در لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان دری را بهرام گور می‌داند.
شاعران سده سوم تا ششم هجری
• ابواسحاق جویباری
• ابوحفص سغدی
• ابوزراعه معمری
• ابوسعید ابوالخیر
• ابوسلیک گرگانی
• ابوشعیب هروی
• ابوشکور بلخی
• ابوطاهر خسروانی
• ابوطیب مصعبی
• ابوالحسن آغاجی
• ابوالخطیر گوزگانی
• ابوالعباس ربنجنی
• ابولعلای گنجه‌ای
• ابوالعلاء شوشتری
• ابوالموید بلخی
• ابوعبدالله جنیدی
• اثیر اخسیکتی
• ادیب صابر
• استغنائی نیشابوری
• انوری
• باباطاهر عریان
• بدرتفلیسی
• بدیع بلخی
• بسام کورد
• بشار مرغزی
• بلفرج رونی
• بندار رازی
• بوالمثل بخارایی
• بهار(میرزانصرا...خان شروانی)
• ترکی کشی ایلاقی
• جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
• حکاک مرغزی
• حاجی زین العابدین شروانی
• حنظله بادغیسی
• جمال خلیل شروانی
• خاقانی شروانی
• خبازی نیشابوری
• خسروی سرخسی
• خواجه عبدالله انصاری
• خیام
• دقیقی
• ذوالفقار(سیدقوام الدین حسین ابن صدرالدین علی شروانی)
• رابعه قزداری
• رشیدالدین وطواط
• رودکی
• رونقی بخارایی
• سپهری بخارایی
• سنایی
• سوزنی سمرقندی
• شاکر جلاب
• شهید بلخی
• طاهرچغانی
• طاهر فضل بلخی
• طیان ژاژخا
• عباس مروی
• عبدالحمید غزنوی
• عسجدی
• عطار
• عماره مروزی
• عمعق بخاری
• عنصری
• عیوقی
• غضائری رازی
• فخرالدین اسعد گرگانی
• فرالاوی
• فرخی سیستانی
• فردوسی
• فلکی شروانی
• فیروز مشرقی
• قابوس وشمگیر
• قطران تبریزی
• قمری جرجانی
• قوامی رازی
• قوامی گنجه‌ای
• کافرک غزنوی
• کسایی مروزی
• لبیبی
• لوکری
• مجیرالدین بیلقانی
• محمد پسر وصیف سجزی
• محمد سگزی
• محمد عبده کاتب
• محمود وراق هروی
• مسعود سعد سلمان
• مسعودی مروزی
• معروفی بلخی
• معزی
• معنوی بخارائی
• منتصر سامانی
• منجیک ترمذی
• منطقی رازی
• منوچهری
• مهستی گنجوی
• ناصرخسرو
• نظامی گنجوی
• ولوالجی
<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   اولین صفحه >>
کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.