پرسشهای متداول

نحوه ثبت نام در دوره آموزش زبان فارسی

   به سامانه ثبت نام به آدرس www.i-aou.com مراجعه نمایید.

کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.