اخبار > آوا شناسی صدا ها و حروف الفبای فارسی


  چاپ        ارسال به دوست

آوا شناسی صدا ها و حروف الفبای فارسی

هجا و ساختار آن در زبان فارسی

هجا ( سیلاب ) که اکنون در آموزش کودکان به آن بخش هم می گوییم از ترکیب یک مصوّت تاسه صامت تشکیل می شود .مصوّت به منزله ی مرکز یا هسته یا محور هجا است وصامت در حکم حاشیه یا دامنه ی آن است

هجا ( سیلاب ) که اکنون در آموزش کودکان به آن بخش هم می گوییم از ترکیب یک مصوّت تاسه صامت تشکیل می شود .مصوّت به منزله ی مرکز یا هسته یا محور هجا است وصامت در حکم حاشیه یا    دامنه ی آن است .

این که می گوییم مصوّت مرکز هجاست بدین سبب است که اوّلاً موجودیت هجا بستگی به وجود مصوّت دارد.زیرا اگر مصوّت ها را از هجا حذف کنیم دیگر هجایی باقی نمی ماند .درصورتی که می توان از یک هجا یک یا دو صامت را حذف کرد ، بدون آنکه لطمه ای به هجا وارد آید.برای مثال اگر در هجای « بَرف » صامت های ( ر ، ف ) حذف شود ؛ هجای «ﺑَ» بر جای خود باقی است ودر کلمه هایی مثل ( بَند –بَرادر –بَله ) دیده می شود .ولی اگرمصوّت « -َ » حذف شود آنچه می ماند سه صامت مستقل وجدااز یکدیگر است نه یک هجا . دلیل دوم برای این که مصوّت مرکز هجاباشد ، اصل اقتصاد است .زیرا اگر صامت را مرکز هجا قرار دهیم به تعداد صامت ها هجا داریم .مثل همان کلمه ی برف که اگرصامت های آن مرکز هجا باشد باید آن را سه هجایی به حساب آوریم و این مغایر اصل اقتصاد است .بنا بر این تعداد هجاهای یک کلمه به تعداد مصوّت های آن است .در هر کلمه یا عبارت هرقدر مصوّت است همان قدر نیز هجا است.  

 

مثل :   کار ( یک هجا )     کتاب ( دو هجا )      بَرادر ( سه هجا )     کتابخانه ( چهار هجا )

 

انواع هجا در زبان فارسی

در زبان فارسی سه نوع هجا به شکل زیر وجود دارد :

1- صامت + مصوّت       مثل :  ما ، که ، سی ، با    

2- صامت + مصوّت + صامت  مثل : کار ، د ل ،  بود   

3- صامت + مصوّت + صامت + صامت    مثل : گفت ، کارد ، برف

تمام کلمه ها چه یک هجایی وچه چند هجایی طبق سه فرمول بالا ساخته می شود .

در کلمه های چند هجایی صامت های بین دو مصوّت از یک تا سه صامت متغیّر است :

- در کلمه ی ( دانا ) بین دو مصوّت ، یک صامت ( ن ) قرار دارد.

- در کلمه ی ( دختر) بین دو مصوّت ،دو صامت ( خ ، ت ) قرار دارد.

- در کلمه ی ( جنگجو ) بین دو مصوّت ، سه صامت ( ن ، گ ، ج ) قرار دارد .

شمار صامت هایی که می توانند به طور متوالی وپی درپی در یک هجا یا مرز دو هجا قراربگیرند ؛ حد اکثرسه صامت است . پشت سر هم آمدن صامت ها یا به عبارتی توالی فوری صامت ها را « خوشه » می نامیم .بنابراین درکلمه ی « دَُختر»  ( خ ، ت ) ودر کلمه ی « جنگجو » ( ن ، گ ، ج )خوشه ی صامت ها هستند .

در ساختار یک هجا موارد زیربه چشم می خورد :

الف ) صدای اوّل هر هجا لزوماً صامت است .پس در کلمه هایی مانند : آن ، این ، اَبر ، اَتاق ، اسم و... صدای اوّل « همزه » است وبه صورت ( ا ) نشان داده شده است . در ضمن به یاد داشته باشیم که در زبان فارسی همزه در اوّل کلمه وجود دارد. این که در کلاس های مقطع ابتدایی به خصوص پایه ی اوّل صدای اوّل این کلمه ها به عنوان مصوّت تدریس می شود ؛ به خاطر سهولت یادگیری برای دانش آموزان است . امّا در اصل کلمه ی ( آن ) از سه صدا وکلمه ی ( ابر) چهار صدا و کلمه ی (این ) هم از سه صدا تشکیل شده است .

ب ) صدای دوم هر صدا لزوماَ مصوّت است .به عبارت دیگر در زبان فارسی هجایی نداریم که با دو صامت یا بیشتر از دو صامت آغاز شود .به همین دلیل از قدیم گفته اند : «ابتدا به ساکن محال است .» در زبان های دیگرمثل انگلیسی یا فرانسه هجاهایی هست که حتی با سه صامت آغاز می شود.مثل :           ( structure/ ساختار) یا (strengths/ نیروها ) . در همین واژه ی اخیر بک مصوّت و هشت صامت وجود دارد.

ج) صدای سوم هر هجا لزوماَ صامت است . به این معنی که در فارسی هیجگاه دو مصوّت پی در پی درکنار هم نمی آیند به عبارت دیگر التقای مصوّت ها ممنوع است .حال اگر در مرز بین دو هجا دو مصوّت قرار بگیرد ، در این جایگاه نیاز به یک « صامت میانجی » پیدا می شود که این صامت می تواند ( ی ، و ، گ ) باشد .بنابر این در کلمه هایی مثل ( نیامد ، آهوان ، ستارگان ) به ترتیب صامت های میانجی فوق قرار دارند .

د ) در زبان فارسی صامت های پایانی هجا هیچگاه بیشتر ازدو صامت نیست یعنی کلمه ای نداریم که به صامت ختم شود .در این زمینه موارد استثنایی وجود دارد که آن ها نیز هیچکدام فارسی نیستند .بلکه از زبان های بیگانه وارد شده اند و عاریتی هستند مثل :

  Aleksandr/ الکساندر    Eidz/ ایدز    Lustr/ لوستر     Fulks/ فولکس   Tambr/ تمبر

تلفّظ صحیح این کلمه ها برای ما فارسی زبان ها کمی مشکل است .موارد استثنایی هم در فارسی دیده شده است که آن هم به دلیل ضرورت شعری بوده است . مثلاَ در این بیت شعر مولوی کلمه ی   « پنهانست » دارای سه صامت پایانی است .

دو دهان داریم گویا همچو نی                 یک دهان « پنهانست » در لب های وی

منابع :

1- آوا شناسی زبان فارسی تألیف: دکتر یداللّه ثمره

2- مبانی زبان شناسی فارسی تأ لیف : دکتر ابوالحسن نجفی

حروف الفبای فارسی

صداهای زبان فارسی

ویژگی های صداهای زبان فارسی

1 - زبان فارسی دارای 33 حرف یا نشانه می باشد :

ا - ب –پ –ت –ث –ج –چ –ح –خ –د –ذ –ر –ز –ژ –س –ش –ص –ض –ط –ظ –ع –غ –ف –ق- ک –گ –ل –م –ن –و –ه –ی –ء  

2- زبان فارسی دارای 29 صدا ( واج ) است که از این تعداد 23 صامت و6 مصوت می باشد:

- صامت ها- ( همخوان )- consonant

ب

b

د

d

ک

k

 

پ

p

(ذ ، ز ، ض ، ظ )

z

گ

g

( ت ، ط )

t

ر

r

ل

l

(ث ،س ص )

s

ژ

ž

م

m

ج

j

ش

š

ن

n

چ

č

( ع ، ء )

و

v

( ح ، ه )

h

( غ ، ق )

q

ی

y

خ

x

ف

f

 

 

 

ب –پ –  ( ت ، ط ) -  ( ث ، س ، ص ) –ج - چ – ( ح ، ه ) –خ - د – ( ذ ، ز ، ض ، ظ ) –ر –ژ –ش - ( ع ، ء ) – ( غ ، ق ) –ف –ک - گ –ل –م –ن –و –ی

-مصوّت ها-( واکه ) - vowel

مصوّت کوتاه

 

مصوت بلند

 

اَ

a

ا

â

اِ

e

ای

i

اُ

o

او

u

 

تفاوت اصلی مصوت های کوتاه وبلند در واجگاه ( یا مخرج صوت )آن هاست .

3- زبان فارسی دارای دو مصوّت مرکّب ( -َ و ow ) و ( -ِ ی  ey) نیز  می باشد.

4 –خصوصیّات صامت ها در تقسیم بندی به شرح جدول زیر است :

جدول( 1)

 

لبی

لب ودندانی

دندانی

صفیری

تَفَشی

مرکب

کامی

نرمکامی

بی واک

پ

ف

ت،ط

ث،س،ص

ش

چ

ک

خ

واکدار

ب

و

د

ز،ذ،ض،ظ

ژ

ج

گ

غ،ق

غُنّه

م

 

ن

 

 

 

 

 

 

جدول (2)

لرزان

کناری

دمشی

نیم مصوت

چاکنای

ر

ل

ح ، ه

ی

ء ،ع

 

ردیف افقی خصوصیت آوایی واج ها را بیان می کندوستون عمودی معمولامخرج صوت (واجگاه)،یعنی محل ادای آن ها در اندام های گفتار که به ترتیب از قسمت پیشین دهان (لب ها) تا قسمت پسین دهان (حنجره )ردیف شده اند.

1-     بی واک ) –خصوصیت واج هایی است که هنگام ادای آن ها تار آواها بی حرکت هستند.

2-     واکدار )- خصوصیت واج هایی است که هنگام ادای آن ها تار آواها به لرزه در می آیند.این لرزه را می توان با دست بر روی گلو حس کرد.

3-     غُنّه ) یا خیشومی خصوصیت واج هایی است که از راه بینی تلفّظ می شوندودر عین حال واکدار هم هستند.

4-   صفیری )- خصوصیت صامت هایی است که هنگام ادای آن ها آوایی مانند صفیر به گوش می رسد.

5-   تَفَشی )- یا پاشیده به صداهای آب با فشار از سوراخی تنگ شبیه است .

6-   صامت های مرکب) –در حقیقت از دو واج به هم پیوسته تشکیل شده اند : چ از (ت ، ش )- ج از (د ،ژ)

7-  کامی و نرمکامی ) - خصوصیت صامت هایی است که واجگاه آن ها قسمت پسین دهان به نام «نرمکام » قراردارد.

8-   لرزان یا تکریری )- خصوصیت صامت هایی است که هنگام ادای آن سر زبان وپرده کام با جنبش های پیاپی به حرکت در می آید.

9   - کناری)- خصوصیت صامت هایی است که هنگام ادای آن رویه ی زبان به پرده ی کام می جسبد ونفس از کناره های زبان جریان می یابد.

10-  دمشی یانفسی )- خصوصیت واجی است که با فشار هوا ادامی شود و صدای نفس از آن می آید.

11-  نیم مصوت )- صامتی را می گویند که ادای آن به ادای مصوت ( دراینجا) بسیار نزدیک است.

12- چاکنای )- همزه- راکه براثر تنگ شدن یا بسته شدن عضله های گلو (چاکنا) و گذشتن هوا به فشار از آن حاصل می شود و(تلفظ آن درفارسی با « ع » یکی است ).

تقسیم بندی بر اساس امتداد پذیر یا امتدادناپذیر بودن :

1-     همه ی مصوت ها امتداد پذیر هستند.

2-    صامت های ( ث ،ح ،خ ، ذ ، ر ، ز، ژ، س ، ش ، ص ، ض ، ظ ، ف ، ل، م ، ن ، و ، ه ، ی) امتداد پذیرهستند.

3-    صامت های ( ب، پ ،ت ،ج ،چ، د ،ع ،ء، غ ،ق ،ک ،گ ) امتدادناپذیرهستند.

از بین حروف الفبای فارسی 8 حرف ( ث ،ح ، ص، ض ، ط ، ظ ، ع ، ق ) مربوط به زبان عربی هستند وکلمه هایی که با این حروف نوشته می شوند عربی می باشند یا حداقل فارسی نیستند .

برعکس 4 حرف ( پ ، چ ، ژ، گ ) در زبان عربی وجود ندارد.

 

 

توصیف آوایی همخوان ها ( صامت ها )

واجگاه یا محل تولید صامت یا همخوان نقطه یا محلی از دستگاه گفتار است که در آن صدای مورد نظر تولید می شود.درآواشناسی این نقطه را « مخرج» می گویند.

الف) همخوان(صامت ) های انفجاری :

1-     صداهای ب ، پ ( b / p): بست در محل دو لب ایجاد می شود .بدین ترتیب که لب بالا وپایین محکم به یکدیگر چسبیده راه عبور هوا را سد می نما یند.نرمکام به بالا کشیده می شود وبر اثر آن راه عبور هوا از راه بینی نیز مسدود می شود .هوادر پشت لب هافشرده می شود زبان در موقعیت تولید آوای بعدی قرار می گیرد.به مجرد باز شدن لب هاتمام هوای بند آمده به یکبار با فشار بیرون می جهد.

2-     صداهای ت ، د ( t / d) : بست در محل نوک زبان ودندان های بالا ایجاد می شود .نوک زبان به پشت دندان های بالا می چسبد کناره های زبان به دو طرف کام روی دندان های کناری وصل می شود وبدین طریق راه عبور هوا از دهان مسدود می گردد نرمکام به بالا می رود وراه عبور هوا از بینی مسدود می گردد.هوادر پشت مانع دهانی به صورت فشرده در آمده وبه محض باز شدن انسداد بیرون می جهد.

3-     صداهای ک ، گ ( k / g ) :  بست در مرکز نرمکام ایجاد می شود.عقب زبان به بالا کشیده شده با چسبیدن به مرکز نرمکام مانع خروج هوا ازراه دهان می گردد.دو کناره ی عقبی زبان به دندان های آسیا متصل می گرددقسمت جلویی زبان آزاد است. نرمکام به بالا کشیده می شود وراه بینی مسدود است .

4-     صدای  ق ( q ) : برای تولید عقب زبان به بالا کشیده شده وبه نرمکام می چسبدوراه عبور هوارا می بندد.بلافاصله بعد از رفع انسداد هوا با فشار بیرون می آید.

5-     صدای ع ، ء ( ?  ) : برای تولید عین وهمزه تار آواها محکم به هم چسبیده اند وراه عبور هوا را مسدود کرده اندوبعد از رفع انسداد صدا تولید می شود.

ب ) همخوان(صامت ) های سایشی :

1- صداهای  س ، ز ( s /z) : برای تولید این دوصوت تیغه ی زبان به طرف بالا بلند می شود وکناره های زبان به دیواره ی دندان های کناری بالا می چسبد وراه بینی مسدود می شود وهوا باسایش از وسط زبان خارج می شود.

2- صداهای  ژ ، ش ( š/ž) : برای تولید این دوصوت جلوی زبان به بالا می رودودر مقابل لثه ی بالاوجلوی کام قرار می گیرد وکناره های زبان به بالا می چسند وراه بینی مسدود می شود وهوا باسایش از وسط زبان خارج می شود.

3- صداهای  ف ، و ( f/ v) : برای تولید این دوصوت دندان های بالاروی لب پایین قرار می گیرند وراه بینی مسدود می شود وهواباسایش از لای دندان ها ولب پایین خارج می شود.

4- صدای  خ ( x ) :برای تولید خ عقب زبان بالا رفته ودر مجاورت زبان کوچک قرار می گیرد در این حال راه بینی مسدود شده است وهوا با سایشی بیرون می آید.

5- صدای ح ، ه ( h ) : برای تولید این صوت تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوندودر فاصله ی اندکی از هم قرارمی گیرند به گونه ای که چاکنای به صورت یک شکاف در می آید در این حال راه بینی مسدود شده است وهوا با سایشی بیرون می آید.

 ج ) همخوان های انفجاری سایشی :

صداهای ج ، چ ( ĵ / č):برای تولید این دوصوت نوک وتیغه ی زبان به لثه ی بالا می چسبد ووراه عبور هوااز طریق دهان مسدود می شود تیغه ی زبان وقسمت ابتدایی جلو زبان در برابر بخش انتهایی لثه وابتدای سخت کام قرار می گیرد وگذرگاه تنگی به وجود می آورد اطراف زبان به بالا می چسبد وراه بینی مسدود می شود .بعد ابتدا نوک زبان پایین می آیدومقداری از هوا به صورت ناگهانی وبقیه ی هوا با سایش خارج می شود .

د ) همخوان(صامت )  لرزشی ( غلتان ) :

صدای ر ( r ) : نوک زبان به لثه بالا به طور مکرر می چسبد وجدا می شود ودر عین حال که راه بینی مسدود است هوادر پی این زنش های متوالی خارج می شود.

ه ) همخوان(صامت )  های خیشومی :

صدای م ( m ) : برای تولید این صدا لب ها بسته می شوند . راه بینی باز می ماند وهوا از راه بینی خارج می شود.

صدای ن (  n ) : برای تولید این صدا نوک زبا ن به لثه ی بالا می چسبد و راه بینی باز می ماند وهوا از راه بینی خارج می شود.

و) همخوان های روان :

صدای ل ( l) : برای تولید این صدا نوک زبا ن به لثه ی بالا می چسبد. راه بینی بسته می شود ودو طرف زبان باز می ماند وهوااز دو طرف زبان خارج می شود.

صدای ی ( y) : هنگام تولید این صدا هیچ نوع گرفتگی یا تنگی مجرا که عبور هوارا با سایش همراه سازد ،در دهان وجود ندارد واز این حیث شبیه مصوت می باشد.

توصیف آوایی مصوت ها ( واکه ها )

1-     صوت ای ( I) : هنگام تولید این صداقسمت جلوی زبان به طرف سختکام بالا می رود ودر فاصله ای نسبت به آن قرار می گیرد . نوک زبان آزاد است ودر پشت دندان های پایین قرار می گیرد در این حال فاصله ی دندان های بالا وپایین 2تا3میلیمتراست.

2-     صوت اِ ( e) : فاصله ی جلوی زبان وسختکام هنگام تولید این صوت دو برابر فاصله ایست که برای تولید ( I) لازم است فاصله ی دندان های بالا وپایین حدود 1 سانتیمتر است نوک زبان در پشت دندان های بالا قرار می گیرد نرمکام در موقعیت بالااست وراه هوا از بینی بسته است لب ها به شکل نیم گسترده درمی آیند وگوشه ی آن ها اندکی به عقب کشیده می شود.

3-     صوت اَ ( a) : فاصله ی جلوی زبان وسختکام هنگام تولید این صوت دو برابر فاصله ایست که برای تولید ( e) لازم می باشد برجستگی زبان اندک ونوک آن کمی به عقب کشیده شده است فاصله ی دندان های بالا وپایین حدود 2 سانتیمتر است شکل لب هاگسترده بازاستبه این معنی که لب بالا دندان ها را می پوشاند ولی لب پایین اندکی به پایین کشیده شده است.

4-     صوت او ( u ) : هنگام تولید این صوت بخش پسین زبان به طرف نرمکام بالا می رود ودر فاصله ای از آن قرار می گیردتاجریان هوا بتواند به آزادی عبور نماید  فاصله ی دندان های بالا وپایین حدود 2میلیمتر است لب هابه جلو کشیده شده وبه صورت گرد درمی آیند.

5-     صوت اُ ( o) : برای تولید این صوت عقب زبان به طرف نرمکام بالامی رود ودر فاصله ای از آن قرار می گیرد فاصله ی دندان های بالا وپایین حدود 5 میلیمتر است شکل لب ها جلو آمده وگرد است .

6-     صوت آ ( â) : در تولید این صدا بخش پسین زبان یک بر آمدگی جزئی پدید می پاید بخش پیشین زبان آزاد است وکناره های آن مماس بردیواره داخلی دندان های پایین می باشد فاصله ی دندان های بالا وپایین حدود2سانتیمتر است لب هااندکی جلو آمده به شکل بیضی گونه ای در می آیند.

 


١١:٢٢ - 1391/03/07    /    شماره : ١٨٦١٣    /    تعداد نمایش : ٧٤١٢٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.