شعر جالب يک بچه آفريقايی با استدلال شگفت انگيز
 

اين شعر کانديدی شعر برگزيده سال 2005 شده
توسط يک بچه آفريقايی نوشته شده و استدلال شگفت انگيزی داره


وقتی به دنيا ميام، سياهم، وقتی بزرگ ميشم، سياهم
وقتی ميرم زير آفتاب، سياهم، وقتی می ترسم، سياهم
وقتی مريض ميشم، سياهم، وقتی می ميرم، هنوزم سياهم
و تو، آدم سفيد
وقتی به دنيا مياي، صورتی اي، وقتی بزرگ ميشي، سفيدي
وقتی ميری زير آفتاب، قرمزي، وقتی سردت ميشه، آبی اي
وقتی می ترسي، زردي، وقتی مريض ميشي، سبزي
و وقتی می ميري، خاکستری اي
و تو به من ميگی رنگين پوست؟؟؟


کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.